click here for english version

Impressum

Infor­ma­tionen gemäß § 5 TMG
Good2U UG (haftungs­be­schränkt)
Am bhf Weinhübel 2
02827 Görlitz

Kontakt
Telefon.: +49 (0) 30 92155223
E‑Mail: info@good2u.de

Rechts­form
Unter­neh­mer­ge­sell­schaft (haftungs­be­schränkt)

Handels­re­gister
Einge­tragen im Handels­register beim Amtsge­richt Dresden | HRB 44439

Vertre­tungs­be­rech­tigte
Dominic Tizian Ganser
Tom Haefele

EU Streit­bei­le­gung
EU-Platt­form für die Beile­gung von Online-Strei­tig­keiten (OS-Platt­form): http://ec.europa.eu/odr

USt-ID
DE358776974

Credits
Design: Alexander Papoli-Barawati & Julian Gerten­bach
Web Develo­p­ment: codelux

Imprint

Infor­ma­tion accor­ding § 5 TMG
Good2U UG (haftungs­be­schränkt)
Am bhf Weinhübel 2
02827 Görlitz

Contact
Phone.: +49 (0) 30 92155223
E‑Mail: info@good2u.de

Legal form
Unter­neh­mer­ge­sell­schaft (haftungs­be­schränkt)

Commer­cial register
Entered in the commer­cial register at the District Court of Dresden | HRB 44439

Autho­rized repre­sen­ta­tive
Dominic Tizian Ganser
Tom Haefe­leEU Dispute Settle­ment

EU platform for settling online disputes (OS platform): http://ec.europa.eu/odr

VAT
DE358776974

Credits
Design: Alexander Papoli-Barawati & Julian Gerten­bach
Web Develo­p­ment: codelux